SAAT heeft in haar nieuwsbericht van 16 mei 2024 (Reactie SAAT op MTF Evaluatie) aangekondigd terug te zullen komen op enkele onderdelen van de Multilaterale Trading Facility (MTF)-evaluatie die is uitgevoerd door Deloitte Financial Advisory B.V. (Deloitte), Oaklins Equity & ECM Advisory B.V. (Oaklins) and Ipsos B.V. (Ipsos). 

Met name het Ipsos rapport (Ipsos) bevat opvattingen en verwachtingen van certificaathouders met betrekking tot SAAT en haar stembeleid. SAAT zal zich in de onderstaande reactie daarom beperken tot dit rapport.

Belangrijkste observaties Ipsos rapport en daaruit voortvloeiende actiepunten SAAT: 

Betrokkenheid certificaathouders bij SAAT

 • Uit slide 17 van het rapport blijkt dat bijna 2/3e van de certificaathouders aan geen enkel evenement van SAAT heeft deelgenomen. De certificaathouders die wel hebben deelgenomen zijn grotendeels actief in Nederland. SAAT zal blijven onderzoeken hoe de evenementen voor deelnemers uit andere landen aantrekkelijker en (waar mogelijk) toegankelijker kunnen worden gemaakt.
 • Uit slide 20 van het rapport blijkt dat meer dan de helft van de certificaathouders een afname ervaart in hun betrokkenheid bij Triodos Bank. Uit de verklaring van certificaathouders blijkt dat dit het gevolg is van de situatie rondom de verhandelbaarheid van de certificaten en de daling van de prijs van de certificaten. SAAT betreurt deze afname van betrokkenheid zeer en realiseert zich dat certificaathouders zich in een lastige positie bevinden en dat de problemen met het oude handelssysteem en de huidige prijs op de MTF de certificaathouders in het bijzonder raken. SAAT is daarom verheugd dat Triodos Bank heeft besloten een notering op Euronext voor te bereiden. 

Stembeleid SAAT

 • Uit slide 58 van het rapport blijkt dat 1/3e van de certificaathouders nog niet bekend is met het stembeleid van SAAT. Bovendien geeft 73% van de certificaathouders die wel bekend zijn met het stembeleid van SAAT aan de details niet te kennen. SAAT betreurt dat zeer en verwijst deze certificaathouders naar de website van SAAT waar het stembeleid terug te vinden is https://www.saatfoundation.com/. Een verdere toelichting op het stembeleid van SAAT is terug te vinden in de FAQ’s op de website.  
 • Op dit moment kunnen certificaathouders SAAT een steminstructie geven dan wel SAAT de vrijheid geven om het stemrecht te gebruiken zonder specifieke instructies. In deze laatste situatie stemt SAAT vanuit een drievoudig perspectief: het belang van de certificaathouders, het belang van Triodos Bank en de missie van Triodos Bank. 
 • Uit slide 61 en 62 van het rapport blijkt dat 75% van de certificaathouders van mening is dat de twee stemopties die worden geboden voldoende zijn. 25% van de certificaathouders geeft daarentegen aan behoefte te hebben aan aanvullende stemalternatieven. Hierbij kan, onder andere, worden gedacht aan de mogelijkheid om een derde partij een volmacht te geven, zoals bijvoorbeeld Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB). SAAT merkt op dat het initiatief voor een dergelijke volmacht bij Triodos ligt. Als Triodos dit voorstelt, ziet SAAT geen reden zich daar tegen te verzetten. 
 • Andere redenen waarom 25% van de certificaathouders graag aanvullende stemopties ziet, zijn dat (i) de certificaathouders geen vertrouwen hebben in SAAT, (ii) het drieledig perspectief niet wordt ondersteund, (iii) het stembeleid als te ingewikkeld wordt ervaren en (iv) er behoefte bestaat om digitaal te kunnen stemmen. 
  • SAAT vindt het uiteraard teleurstellend om te lezen dat sommige certificaathouders geen vertrouwen hebben in SAAT. SAAT doet er alles aan om dat vertrouwen te herstellen dan wel te versterken. Zij zal daarbij in de toekomst proberen zo veel mogelijk input van de certificaathouders te gebruiken om haar werkwijze te verbeteren. Op de certificaathoudersvergadering van 28 februari 2024 zijn governance voorstellen gepresenteerd om, onder meer, de onafhankelijkheid van SAAT te vergroten. Deze voorstellen konden, zoals bekend, vooralsnog niet op meerderheidssteun van de certificaathoudersvergadering rekenen. Gelet op de aangekondigde beursgang van Triodos, overweegt SAAT om (enkele van) deze voorstellen op enig moment opnieuw aan de certificaathoudersvergadering voor te leggen.
  • Ten aanzien van het drieledig perspectief merkt SAAT op dat zij juist de mogelijkheid aan de certificaathouders heeft gegeven om zelf een steminstructie te geven aan SAAT, zodat op die wijze alleen rekening wordt gehouden met de individuele belangen van de desbetreffende certificaathouder zelf. 
  • SAAT begrijpt dat een deel van de certificaathouders het stembeleid als ingewikkeld ervaart. Voor een nadere toelichting op het stembeleid verwijst SAAT naar de FAQ’s op de website https://www.saatfoundation.com/. Hoe dan ook neemt SAAT de feedback van de certificaathouders ter harte en zal zij de komende periode onderzoeken hoe de inhoud van het stembeleid nog duidelijker voor het voetlicht kan worden gebracht.
  • Ten aanzien van de wens om digitaal te stemmen, merkt SAAT op dat deze mogelijkheid al bestaat via het ABN AMRO Corporate Broking portaal. SAAT zal er bij Triodos op aandringen hier in hun communicatie rondom het portaal extra aandacht aan te besteden.

Beursnotering Triodos

Zoals eerder gecommuniceerd, is SAAT positief over de aangekondigde stappen van Triodos om tot een notering aan Euronext voor te bereiden over te gaan. Het is, zoals eerder door SAAT gecommuniceerd, in het belang van de certificaathouders en van Triodos dat belemmeringen in de verhandelbaarheid van de certificaten zoveel mogelijk worden weggenomen, zodat de liquiditeit verder wordt verbeterd en de betrokkenheid van certificaathouders bij de bank weer kan worden hersteld. 

Tegelijkertijd constateert SAAT dat uit de MTF-evaluaties volgt dat Triodos voor uitdagingen staat. Om de stap naar Euronext succesvol te maken, zullen deze uitdagingen door Triodos parallel moeten worden opgelost. SAAT zal zich blijven inspannen om de certificatenhandel in de toekomst te vergemakkelijken. In het licht van de recente voornemens omtrent de beursnotering van Triodos zal SAAT zich erop oriënteren hoe dit besluitvormingsproces eruit moet komen te zien. Zodra hierover meer te zeggen is, zal SAAT de certificaathouders nader informeren.